Từ vựng 25 bài Minano nihongo

Bài 1

2 thẻ
sだsd , 私 , ...

Bài 2

0 thẻ

dfdf

0 thẻ